державна екологічна інспекція
у черкаській області

державна екологічна інспекція
у черкаській області

державна екологічна інспекція
у черкаській області

Мета діяльності

Державна екологічна інспекція у Черкаській області (далі - Держекоінспекція) є територіальним органом Державної екологічної інспекції України, який діє у складі Держекоінспекції України і їй підпорядковується.
Повноваження Держекоінспекції поширюються на територію Черкаської області.
Основними завданнями Держекоінспекції є реалізація повноважень Держекоінспекції України у межах Черкаської області. 
 

Держекоінспекція відповідно до покладених на неї завдань:

 

1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції до Держекоінспекції України щодо його вдосконалення.

 

2. Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами – нерезидентами вимог:

а) законодавства про екологічну та радіаційну безпеку

б) законодавства про використання та охорону земель

в) законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів

г) законодавства про охорону атмосферного повітря

ґ) законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів

д) законодавства щодо охорони, утримання і використання зелених насаджень;

 

е) законодавства про використання, охорону і відтворення рослинного світу;

 

є) законодавства про охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу

ж) законодавства щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними

з) законодавства під час ведення мисливського господарства та полювання

и) законодавства про збереження об’єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної     та Зеленої книг України, формування, збереження й використання екологічної мережі

і) законодавства про додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду

ї) законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів

й) законодавства у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію

к) законодавства щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій зі шкідливими речовинами та сумішами

л) законодавства про поводження з відходами

м) законодавства щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов

н) Конвенції з міжнародної торгівлі видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), у пунктах пропуску через державний кордон України та в зоні діяльності митниць призначення та відправлення

3. Складає протоколи про адміністративні правопорушення та розглядає справи про адміністративні правопорушення, накладає адміністративні стягнення у випадках, передбачених законом.

4.Подає Голові Держекоінспекції України пропозиції щодо: видачі, зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу, в тому числі водних живих ресурсів, а також установлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

5.Надає територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписи щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об’єктів рослинного і тваринного світу, в тому числі водних живих ресурсів, ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, відкликання висновків, а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища.

6.Вносить у встановленому порядку територіальним органам центральних органів виконавчої влади, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування вимоги щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

7.Призначає громадських інспекторів з охорони довкілля і видає їм посвідчення, організовує їх роботу, надає їм методичну та практичну допомогу, вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень у їх діяльності.

8.Забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідній сфері.

9.Виконує у межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління.

10.Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держекоінспекцію України Президентом України.

 

 Держекоінспекція з метою організації своєї діяльності:

 

1. Забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням у Держекоінспекції.

 

2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.

 

3. Організовує планово-фінансову роботу в Держекоінспекції, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.

 

4. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Держекоінспекції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

 

5. Реалізовує у межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження такої інформації в Держекоінспекції.

 

6. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 

7. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів у Держекоінспекції відповідно до встановлених правил.

 

8. Забезпечує доступ до публічної інформації, що знаходиться у її володінні.